Întrebarea – Răspuns

— OBIECTIVE STRATEGICE

  • Promovarea unui management responsabil;
  • Asigurarea unui învățământ de calitate bazat pe inovare;
  • Dezvoltarea resurselor și gestionarea lor eficientă;
  • Promovarea valorilor naționale, morale, valorilor democrației și toleranței.

— MISIUNEA COLEGIULUI

Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Moldova este parte integrantă a învățământului profesional tehnic post secundar, care activează în baza Legislației republicii Moldova, autorizației de funcționare, statutului Colegiului, Codului Educației altor acte normative elaborate de Fondator și de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și ofră programe de formare profesională la specialităţile din domeniul economiei, agriculturii, dreptului, tehnologiilor informaționale ș.a în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor.

— VIZIUNEA COLEGIULUI

Corespunde cerințelor peții muncii și ale economiei de piață.

 

  • Realizează un proces instructiv-educativ centrat pe elev, orientat spre valorificarea potențialului individual al fiecărui tânăr, spre formarea competențelor profesionale.
  • Dispune de profesori competitivi, implicați în procesul de perfecționare și formare continuă, deținători de titluri științifice, grade didactice și experiență didactică.
  • Dispune de o echipă de conducere care aplică eficient managementul participativ.
  • Dispune de o bază tehnico-materială care asigură condiții adecvate pentru desfășurarea cu success a procesului de instruire teoretică și practică a elevilor și exersării competențelor profesionale.

 

  • Colaborează și dispune de contracte de colaborare cu agenții economici, acorduri de parteneriat și mobilitate cu mai multe instituții de învățământ similare din republică și de peste hotare care oferă posibilități pentru un schimb de experiență între cadrele didactice și elevi.